حادثه سقوط جرثقیل برجی – تاور کرین شهرک شهید باقری و بار دیگر سق...

حادثه سقوط تاور کرین به نقل از  دبیر علمی همایش استاندارد و ایمنی جرثقیل ها  در تاریخ ١ بهمن ١٣٩۴ در همت غرب در ساعت ١٢:١٠ رخ داد: برخورد یک تاورکرین با ظرفیت ۱۲ تن با یک دستگاه جرثقیل ماشینی و یک تر...